Polityka prywatności

Dane osobowe (zwane dalej “danymi”) są przetwarzane przez nas wyłącznie w razie potrzeby i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości i oferowanych na niej usług.

Zgodnie z art. 4 ust. 1. Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej “RODO”), “przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych informujemy w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile samodzielnie lub wspólnie z innymi decydujemy o celach i środkach przetwarzania. Ponadto poniżej informujemy o komponentach stron trzecich wykorzystywanych przez nas do celów optymalizacji i poprawy jakości użytkowania, o ile strony trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę:

I. Informacje o nas jako podmiocie odpowiedzialnym
II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą
III. Informacje dotyczące przetwarzania danych

I. Informacje o nas jako podmiocie odpowiedzialnym

Odpowiedzialnym dostawcą tej strony internetowej w zakresie prawa o ochronie danych jest:

telefon-mieten.de / Leifhelm Medien
Guido Leifhelm
Schrievers Brede 29
DE-59269, Beckum

Telefon: +49151-17613688
E-mail: halo@telefon-mieten.de

II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do przetwarzania danych opisanego bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo do

 • do potwierdzenia, czy dane ich dotyczące są przetwarzane, do informacji o przetwarzanych danych, do dalszych informacji o przetwarzaniu danych oraz do kopii danych (por. również art. 15 DSGVO);
 • do poprawienia lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (por. również art. 16 DSGVO);
 • do natychmiastowego usunięcia dotyczących ich danych (por. również art. 17 DSGVO) lub, alternatywnie, w zakresie, w jakim dalsze przetwarzanie zgodnie z art. 17 par. 3 DSGVO jest konieczne, aby ograniczyć przetwarzanie zgodnie z art. 18 DSGVO;
 • do otrzymywania dotyczących ich i dostarczonych przez nich danych oraz do przekazywania tych danych innym dostawcom / administratorom (por. również art. 20 RODO);
 • do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają, że dotyczące ich dane są przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (por. również art. 77 DSGVO).

Ponadto dostawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dane zostały ujawnione przez dostawcę, o wszelkich korektach lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, które mogą być konieczne na podstawie art. 16, 17 (2) i (3) ustawy o ochronie danych. 1, 18 DSGVO jest przeprowadzane. Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania, jeśli takie powiadomienie jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Bez uszczerbku dla tego, użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

Podobnie, zgodnie z art. 21 DSGVO, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu dotyczących ich danych, o ile dane te są przetwarzane przez dostawcę zgodnie z art. 6 ust. 6 DSGVO. 1 litr. f) DSGVO są przetwarzane. W szczególności dopuszczalny jest sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów reklamy bezpośredniej.

III. Informacje dotyczące przetwarzania danych

Twoje dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie, usunięcie danych nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi obowiązkami przechowywania, a poniżej nie podano żadnych innych informacji na temat poszczególnych procedur przetwarzania.

Menedżer plików cookie

Do zarządzania plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami (piksele śledzące, web beacons itp.) oraz powiązanymi zgodami używamy narzędzia do wyrażania zgody “Real Cookie Banner”. Szczegóły na temat tego, jak działa “Real Cookie Banner” można znaleźć na https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz związanymi z nimi zgodami.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać Państwa zgodami.

Pliki cookie

a) Sesyjne pliki cookie / sesyjne pliki cookie

W naszej obecności w Internecie używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania, które są umieszczane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez używaną przez niego przeglądarkę internetową. Te pliki cookie przetwarzają określone informacje o użytkowniku w sposób indywidualny, takie jak dane przeglądarki, dane o lokalizacji lub adres IP.

Takie przetwarzanie sprawia, że nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza, ponieważ przetwarzanie np. danych osobowych nie jest konieczne. umożliwia odtwarzanie naszej strony internetowej w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka zakupów.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile te dane cookie są przetwarzane w celu zainicjowania umowy lub przetwarzania umowy.

Jeśli przetwarzanie nie służy zainicjowaniu lub wykonaniu umowy, naszym uzasadnionym interesem jest poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 litr. f) RODO.

Te sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

b) Pliki cookie stron trzecich

W stosownych przypadkach pliki cookie od firm partnerskich, z którymi współpracujemy w celu reklamy, analizy lub funkcjonalności naszej strony internetowej, są również wykorzystywane na naszej stronie internetowej.

Szczegółowe informacje na ten temat, w szczególności na temat celów i podstaw prawnych przetwarzania takich plików cookie stron trzecich, można znaleźć w poniższych informacjach.

c) Opcja eliminacji

Użytkownik może uniemożliwić lub ograniczyć instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Użytkownik może również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane. Wymagane kroki i środki zależą jednak od używanej przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej albo skontaktować się z jej producentem lub pomocą techniczną. W przypadku tak zwanych plików cookie Flash nie można jednak zapobiec ich przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki. Zamiast tego należy zmienić ustawienia odtwarzacza Flash. Kroki i działania wymagane w tym celu również zależą od używanego odtwarzacza Flash. W przypadku jakichkolwiek pytań należy również skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji odtwarzacza Flash albo skontaktować się z producentem lub pomocą techniczną.

Jeśli jednak użytkownik uniemożliwi lub ograniczy instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej witryny internetowej będą mogły być w pełni wykorzystywane.

Loteria

Oferujemy możliwość udziału w konkursach za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeśli użytkownik weźmie udział w jednym z naszych konkursów, dane wprowadzone podczas udziału będą przetwarzane bez jego dalszej zgody, ale oczywiście wyłącznie w celu przeprowadzenia i przetworzenia odpowiedniego konkursu.

W trakcie realizacji konkursu przekażemy dane użytkownika firmie transportowej, której zlecono dostawę towarów, lub dostawcy usług finansowych, o ile przekazanie danych jest niezbędne do dostarczenia lub wypłaty nagrody. Jeśli dane użytkownika zostaną opublikowane w przypadku wygranej, zostanie on o tym poinformowany w ramach oświadczenia o wyrażeniu zgody.

Podstawą prawną przekazywania danych jest wówczas art. 6 ust. 1 litr. b) RODO.

Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu udziału w naszych konkursach zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) RODO. 3 DSGVO w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wszystko, co musisz zrobić, to poinformować nas o rezygnacji.

Prośby o kontakt / możliwość kontaktu

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail, podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika – bez ich podania nie możemy udzielić odpowiedzi na zapytanie, a w najlepszym razie tylko w ograniczonym zakresie.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 litr. b) RODO.

Dane użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko zostanie udzielona ostateczna odpowiedź na zapytanie i nie istnieją żadne zobowiązania prawne do przechowywania danych, takie jak na przykład obowiązek przechowywania danych. w przypadku późniejszego przetwarzania umowy.

Konto klienta / funkcja rejestracji

Jeśli użytkownik utworzy u nas konto klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej, będziemy gromadzić i przechowywać dane wprowadzone podczas rejestracji (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) wyłącznie w celu świadczenia usług przed zawarciem umowy, w celu realizacji umowy lub w celu obsługi klienta (np. aby zapewnić użytkownikowi przegląd poprzednich zamówień u nas lub aby móc zaoferować użytkownikowi tak zwaną funkcję notatnika). Jednocześnie zapisujemy adres IP i datę rejestracji wraz z godziną. Oczywiście dane te nie będą przekazywane stronom trzecim.

Podczas dalszego procesu rejestracji uzyskana zostanie zgoda użytkownika na takie przetwarzanie danych, a także zostanie zamieszczone odniesienie do niniejszej polityki prywatności. Dane zebrane przez nas w tym procesie są wykorzystywane wyłącznie do obsługi konta klienta.

W zakresie, w jakim użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie, art. 6 ust. 1 litr. (a) RODO Podstawa prawna przetwarzania.

Jeśli otwarcie konta klienta służy również działaniom poprzedzającym zawarcie umowy lub wykonaniu umowy, podstawą prawną tego przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. b) RODO.

Użytkownik może wycofać udzieloną nam zgodę na otwarcie i prowadzenie konta klienta zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wszystko, co musisz zrobić, to poinformować nas o rezygnacji.

Dane zebrane w tym zakresie zostaną usunięte, gdy tylko ich przetwarzanie nie będzie już konieczne. Musimy jednak przestrzegać okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

Dane serwera

Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej obecności w Internecie, dane są przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej. Te tak zwane pliki dziennika serwera są wykorzystywane do gromadzenia informacji, takich jak typ i wersja przeglądarki internetowej użytkownika, system operacyjny, strona internetowa, z której użytkownik uzyskał dostęp do naszej witryny (adres URL odsyłacza), odwiedzane strony internetowe naszej witryny, data i godzina odpowiedniego dostępu, a także adres IP połączenia internetowego, z którego używana jest nasza witryna.

Dane zebrane w ten sposób są tymczasowo przechowywane, ale nie razem z innymi danymi o użytkowniku.

Przechowywanie to odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 litr. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej.

Dane zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach, chyba że ich dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych. W przeciwnym razie dane są zwolnione z usuwania w całości lub w części do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

Przetwarzanie umów

Dane przekazane przez użytkownika w celu skorzystania z naszej oferty towarów i/lub usług będą przetwarzane przez nas w celu realizacji umowy i są niezbędne w tym zakresie. Zawarcie i realizacja umowy nie są możliwe bez podania danych użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litr. b) RODO.

Usuwamy dane po całkowitym przetworzeniu umowy, ale musimy przestrzegać okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

W ramach przetwarzania umowy przekazujemy dane użytkownika firmie transportowej, której zlecono dostawę towarów, lub dostawcy usług finansowych, o ile przekazanie jest niezbędne do dostawy towarów lub do celów płatności.

Podstawą prawną przekazywania danych jest wówczas art. 6 ust. 1 litr. b) RODO.

Facebook

Prowadzimy obecność firmy na platformie Facebook w celu reklamowania naszych produktów i usług oraz komunikowania się z zainteresowanymi stronami lub klientami.

Na tej platformie mediów społecznościowych jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wspólną odpowiedzialność uregulowaliśmy w umowie dotyczącej odpowiednich obowiązków w rozumieniu RODO. Umowa ta, określająca wzajemne zobowiązania, jest dostępna pod poniższym linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które ma miejsce w wyniku i jest przedstawione poniżej, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, komunikacja, sprzedaż i promocja naszych produktów i usług.

Podstawą prawną może być również zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 litr. DSGVO wobec operatora platformy. Użytkownik może wyrazić na to zgodę zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO w dowolnym momencie poprzez powiadomienie operatora platformy na przyszłość.

Gdy nasza obecność online jest wywoływana na platformie Facebook, dane użytkownika (np. dane osobowe, adres IP itp.) są przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd. jako operatora platformy w UE.

Te dane użytkownika są wykorzystywane do celów statystycznych dotyczących korzystania z obecności naszej firmy na Facebooku. Facebook Ireland Ltd. wykorzystuje te dane do badań rynkowych i celów reklamowych oraz do tworzenia profili użytkowników. Na podstawie tych profili Facebook Ireland Ltd. może na przykład reklamować użytkowników na Facebooku i poza nim zgodnie z ich zainteresowaniami. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku w momencie połączenia, Facebook Ireland Ltd. może również powiązać dane z odpowiednim kontem użytkownika.

W przypadku, gdy użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem Facebooka, dane osobowe wprowadzone przez użytkownika przy tej okazji zostaną wykorzystane do przetworzenia zapytania. Dane użytkownika zostaną przez nas usunięte, gdy tylko zapytanie użytkownika zostanie ostatecznie rozpatrzone i nie będzie ustawowego obowiązku ich przechowywania, np. w przypadku późniejszego przetwarzania umowy.

Facebook Ireland Ltd. może również ustawiać pliki cookie w celu przetwarzania danych.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na takie przetwarzanie, może zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można również usunąć w dowolnym momencie. Ustawienia te zależą od danej przeglądarki. W przypadku plików cookie Flash nie można zapobiec ich przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki, ale za pomocą odpowiedniego ustawienia odtwarzacza Flash. Jeśli użytkownik uniemożliwi lub ograniczy instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje Facebooka będą mogły być w pełni wykorzystane.

Więcej informacji na temat działań związanych z przetwarzaniem danych, sposobów ich zatrzymania i usuwania danych przetwarzanych przez Facebooka można znaleźć w Polityce danych Facebooka:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nie wyklucza się, że przetwarzanie przez Meta Platforms Ireland Limited odbywa się również za pośrednictwem Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA.

Instagram

Prowadzimy obecność firmy na platformie Instagram, aby reklamować nasze produkty i usługi oraz komunikować się z zainteresowanymi stronami lub klientami.

Na tej platformie mediów społecznościowych jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Z inspektorem ochrony danych Instagrama można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wspólną odpowiedzialność uregulowaliśmy w umowie dotyczącej odpowiednich obowiązków w rozumieniu RODO. Umowa ta, określająca wzajemne zobowiązania, jest dostępna pod poniższym linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które ma miejsce w wyniku i jest przedstawione poniżej, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, komunikacja, sprzedaż i promocja naszych produktów i usług.

Podstawą prawną może być również zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 litr. DSGVO wobec operatora platformy. Użytkownik może wyrazić na to zgodę zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO w dowolnym momencie poprzez powiadomienie operatora platformy na przyszłość.

Gdy nasza obecność online jest wywoływana na platformie Instagram, dane użytkownika (np. dane osobowe, adres IP itp.) są przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd. jako operatora platformy w UE.

Te dane użytkownika są wykorzystywane do celów statystycznych dotyczących korzystania z obecności naszej firmy na Instagramie. Facebook Ireland Ltd. wykorzystuje te dane do badań rynkowych i celów reklamowych oraz do tworzenia profili użytkowników. Na podstawie tych profili Facebook Ireland Ltd. może na przykład reklamować użytkowników na Instagramie i poza nim zgodnie z ich zainteresowaniami. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie w momencie połączenia, Facebook Ireland Ltd. może również powiązać dane z odpowiednim kontem użytkownika.

W przypadku, gdy użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem Instagrama, dane osobowe wprowadzone przez użytkownika przy tej okazji zostaną wykorzystane do przetworzenia zapytania. Dane użytkownika zostaną przez nas usunięte, gdy tylko zapytanie użytkownika zostanie ostatecznie rozpatrzone i nie będzie ustawowego obowiązku ich przechowywania, np. w przypadku późniejszego przetwarzania umowy.

Facebook Ireland Ltd. może również ustawiać pliki cookie w celu przetwarzania danych.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na takie przetwarzanie, może zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można również usunąć w dowolnym momencie. Ustawienia te zależą od danej przeglądarki. W przypadku plików cookie Flash nie można zapobiec ich przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki, ale za pomocą odpowiedniego ustawienia odtwarzacza Flash. Jeśli użytkownik uniemożliwi lub ograniczy instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje Facebooka będą mogły być w pełni wykorzystane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czynności przetwarzania, sposobów ich zatrzymania i usuwania danych przetwarzanych przez Instagram, zapoznaj się z polityką danych Instagrama:

https://help.instagram.com/519522125107875

Nie wyklucza się, że przetwarzanie przez Facebook Ireland Ltd. odbywa się również za pośrednictwem Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA.

LinkedIn

Utrzymujemy obecność online na LinkedIn, aby zaprezentować naszą firmę i nasze usługi oraz komunikować się z klientami / potencjalnymi klientami. LinkedIn jest usługą LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, spółki zależnej LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 98585, USA. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

W związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę, że istnieje możliwość przetwarzania danych użytkowników poza Unią Europejską, w szczególności w USA. Może to prowadzić do zwiększonego ryzyka dla użytkowników, ponieważ na przykład późniejszy dostęp do danych użytkownika może być utrudniony. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkownika. Opcja dostępu leży wyłącznie w gestii LinkedIn.

Politykę prywatności LinkedIn można znaleźć pod adresem

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pinterest

Utrzymujemy obecność online na Pinterest, aby prezentować naszą firmę i nasze usługi oraz komunikować się z klientami / potencjalnymi klientami. Pinterest jest usługą firmy Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA.

W związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę, że istnieje możliwość przetwarzania danych użytkowników poza Unią Europejską, w szczególności w USA. Może to prowadzić do zwiększonego ryzyka dla użytkowników, ponieważ na przykład późniejszy dostęp do danych użytkownika może być utrudniony. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkownika. Opcja dostępu leży wyłącznie w gestii Pinterest.

Politykę prywatności Pinterest można znaleźć pod adresem

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter

Utrzymujemy obecność online na Twitterze, aby prezentować naszą firmę i nasze usługi oraz komunikować się z klientami/zainteresowanymi stronami. Twitter jest usługą firmy Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

W związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę, że istnieje możliwość przetwarzania danych użytkowników poza Unią Europejską, w szczególności w USA. Może to prowadzić do zwiększonego ryzyka dla użytkowników, ponieważ na przykład późniejszy dostęp do danych użytkownika może być utrudniony. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkownika. Opcja dostępu leży wyłącznie w gestii Twittera.

Politykę prywatności Twittera można znaleźć pod adresem

https://twitter.com/de/privacy

YouTube

Utrzymujemy obecność online w serwisie YouTube, aby prezentować naszą firmę i nasze usługi oraz komunikować się z klientami/zainteresowanymi stronami. YouTube jest usługą Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółki zależnej Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

W związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę, że istnieje możliwość przetwarzania danych użytkowników poza Unią Europejską, w szczególności w USA. Może to prowadzić do zwiększonego ryzyka dla użytkowników, ponieważ na przykład późniejszy dostęp do danych użytkownika może być utrudniony. Nie mamy również dostępu do tych danych użytkownika. Opcja dostępu leży wyłącznie w gestii YouTube.

Politykę prywatności YouTube można znaleźć pod adresem

https://policies.google.com/privacy

Ogólne linki do profili stron trzecich

Dostawca korzysta z linku na stronie internetowej do sieci społecznościowych wymienionych poniżej.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Uzasadnionym interesem dostawcy jest poprawa jakości korzystania ze strony internetowej.

Wtyczki są zintegrowane za pomocą połączonej grafiki. Dopiero kliknięcie odpowiedniej grafiki przekierowuje użytkownika do serwisu danej sieci społecznościowej.

Po przekazaniu klienta informacje o użytkowniku są gromadzone przez odpowiednią sieć. Początkowo są to dane takie jak adres IP, data, godzina i odwiedzona strona. Jeśli użytkownik jest w tym czasie zalogowany do swojego konta użytkownika w odpowiedniej sieci, operator sieci może być w stanie przypisać zebrane informacje o konkretnej wizycie użytkownika do jego osobistego konta. Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję za pomocą przycisku “Udostępnij” w odpowiedniej sieci, informacje te mogą być przechowywane na osobistym koncie użytkownika i mogą zostać opublikowane. Jeśli użytkownik chce zapobiec bezpośredniemu przypisaniu zebranych informacji do jego konta użytkownika, musi wylogować się przed kliknięciem grafiki. Ponadto możliwe jest odpowiednie skonfigurowanie konta użytkownika.

Dostawca łączy się z następującymi sieciami społecznościowymi:

Facebook

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Polityka prywatności: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, spółka zależna LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 98585 USA. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pinterest

Pinterest Inc, 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA.

Polityka prywatności: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Polityka prywatności: https://twitter.com/privacy

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka zależna Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

Wtyczka społecznościowa “Facebook”

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Facebook jest usługą internetową świadczoną przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO. Podstawą prawną może być również art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej strony internetowej.

Facebook udostępnia dalsze informacje o możliwych wtyczkach i ich funkcjach pod adresem

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

gotowy dla Ciebie.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej z odwiedzanych stron naszej witryny, przeglądarka internetowa pobiera reprezentację wtyczki z serwerów Facebooka w USA. Ze względów technicznych Facebook musi przetwarzać adres IP użytkownika. Ponadto rejestrowana jest również data i godzina wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych z wtyczką, informacje zebrane przez wtyczkę z konkretnej wizyty zostaną rozpoznane przez Facebooka. Facebook może przypisać zebrane w ten sposób informacje do osobistego konta użytkownika. Tak długo, jak na przykład. Jeśli użytkownik użyje tak zwanego przycisku “Lubię to” na Facebooku, informacje te zostaną zapisane na jego koncie użytkownika na Facebooku i mogą zostać opublikowane za pośrednictwem platformy Facebook. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub uniemożliwić ładowanie wtyczki Facebooka za pomocą dodatku do przeglądarki internetowej.

Facebook zapewnia dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także praw użytkownika i opcji ochrony w tym zakresie w polityce prywatności dostępnej pod adresem

https://www.facebook.com/policy.php

informacje o ochronie danych dostępne na stronie internetowej.

Wtyczka społecznościowa “Twitter”

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczki sieci społecznościowej Twitter. Twitter jest usługą internetową świadczoną przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, zwaną dalej “Twitter”.

W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO. Podstawą prawną może być również art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej strony internetowej.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej z odwiedzanych stron naszej witryny, przeglądarka internetowa użytkownika pobiera reprezentację wtyczki z serwerów Twittera w USA. Ze względów technicznych Twitter musi przetwarzać adres IP użytkownika. Ponadto rejestrowana jest również data i godzina wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej.

Jeśli użytkownik jest zalogowany do serwisu Twitter podczas odwiedzania jednej z naszych witryn internetowych z wtyczką, informacje zebrane przez wtyczkę podczas konkretnej wizyty zostaną rozpoznane przez serwis Twitter. Twitter może przypisać zebrane w ten sposób informacje do osobistego konta użytkownika. Tak długo, jak na przykład. Jeśli użytkownik użyje tak zwanego przycisku “Udostępnij” na Twitterze, informacje te zostaną zapisane na jego koncie użytkownika na Twitterze i mogą zostać opublikowane za pośrednictwem platformy Twitter. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Twittera przed odwiedzeniem naszej witryny lub wprowadzić odpowiednie ustawienia na swoim koncie użytkownika Twittera.

Twitter zapewnia dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także praw i opcji ochrony w tym zakresie w polityce prywatności dostępnej pod adresem

https://twitter.com/privacy

informacje o ochronie danych dostępne na stronie internetowej.

Google Analytics

Używamy Google Analytics do analizy korzystania z witryny. Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane do optymalizacji naszej strony internetowej i działań reklamowych.

Google Analytics jest nam dostarczany przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google przetwarza dane dotyczące korzystania z witryny w naszym imieniu i jest zobowiązana umową do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych.

Podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej rejestrowane są między innymi następujące dane:

 • Dostęp do stron
 • Zamówienia obejmują. obrotu i zamówionych produktów
 • Osiągnięcie “celów witryny” (np. zapytań kontaktowych i zapisów do newslettera).
 • Zachowanie użytkownika na stronach (np. czas przebywania, kliknięcia, przewijanie)
 • Przybliżona lokalizacja użytkownika (kraj i miasto)
 • Twój adres IP (w skróconej formie, aby nie było możliwe jednoznaczne przypisanie)
 • Informacje techniczne, takie jak przeglądarka, dostawca Internetu, urządzenie końcowe i rozdzielczość ekranu
  Źródło pochodzenia wizyty użytkownika (tj. za pośrednictwem jakiej witryny internetowej lub nośnika reklamowego użytkownik do nas trafił)
 • Żadne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres lub dane kontaktowe, nie są nigdy przekazywane do Google Analytics.

Dane te są przesyłane na serwery Google w USA. Chcielibyśmy podkreślić, że w USA nie można zagwarantować takiego samego poziomu ochrony danych jak w UE.

Google Analytics przechowuje pliki cookie w przeglądarce internetowej użytkownika przez okres dwóch lat od ostatniej wizyty. Te pliki cookie zawierają losowo wygenerowany identyfikator użytkownika, za pomocą którego można go rozpoznać podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej.

Zarejestrowane dane są przechowywane wraz z losowo wygenerowanym identyfikatorem użytkownika, co umożliwia ocenę pseudonimowych profili użytkowników. Te dane dotyczące użytkownika są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Inne dane są przechowywane w formie zagregowanej przez czas nieokreślony.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie plików cookie, może temu zapobiec, instalując dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics lub odrzucając pliki cookie za pośrednictwem naszego okna ustawień plików cookie.

FontAwesome

Aby móc wyświetlać czcionki i elementy wizualne naszej witryny, używamy zewnętrznych czcionek FontAwesome. FontAwesome jest usługą świadczoną przez

Fonticons Inc, 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA, zwana dalej wyłącznie “FontAwesome”.

Po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerem FontAwesome w USA w celu umożliwienia i aktualizacji wyświetlania czcionek i elementów wizualnych.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 litr. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej strony internetowej.

Poprzez połączenie z serwerem FontAwesome nawiązane podczas wywoływania naszej strony internetowej, FontAwesome może określić, z której strony internetowej zostało wysłane żądanie i na który adres IP ma zostać przesłane wyświetlenie czcionki.

FontAwesome oferuje pod

https://fontawesome.com/privacy

w celu uzyskania dalszych informacji, w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Czcionki Google

Używamy Google Fonts na naszej stronie internetowej do wyświetlania zewnętrznych czcionek. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej “Google”.

Aby umożliwić wyświetlanie niektórych czcionek na naszej stronie internetowej, podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 litr. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej strony internetowej.

Poprzez połączenie z Google ustanowione podczas wywoływania naszej strony internetowej, Google może określić, z której strony internetowej wysłano żądanie i na który adres IP ma zostać przesłane wyświetlenie czcionki.

Google oferuje poniżej

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

w celu uzyskania dalszych informacji, w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Mapy Google

Używamy Map Google na naszej stronie internetowej, aby pokazać naszą lokalizację i stworzyć wskazówki dojazdu. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej “Google”.

Aby umożliwić wyświetlanie niektórych czcionek na naszej stronie internetowej, podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.

W przypadku wywołania komponentu Google Maps zintegrowanego z naszą witryną, Google zapisuje plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Aby wyświetlić naszą lokalizację i zapewnić wskazówki dojazdu, przetwarzane są ustawienia i dane użytkownika. Nie możemy wykluczyć, że Google korzysta z serwerów w USA.

W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO. Podstawą prawną może być również art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji funkcjonalności naszej strony internetowej.

Ustanowione w ten sposób połączenie z Google pozwala Google określić, z której witryny wysłano żądanie i na jaki adres IP należy wysłać wskazówki.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na takie przetwarzanie, ma możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć powyżej w punkcie “Pliki cookie”.

Ponadto korzystanie z Google Maps i informacji uzyskanych za pośrednictwem Google Maps podlega Warunkom korzystania z Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de oraz Warunkom korzystania z Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Ponadto Google oferuje

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

w celu uzyskania dalszych informacji.

jQuery CDN

Aby zoptymalizować szybkość wyszukiwania, wygląd i prezentację zawartości naszej strony internetowej na różnych urządzeniach końcowych, korzystamy z usługi

jQuery CDN, sieć dostarczania treści (“CDN”). Jest to usługa Fundacji jQuery, zwanej dalej wyłącznie “jQuery”. jQuery jest dystrybuowane dla JS Foundation za pośrednictwem StackPath CDN.

Aby móc szybko dostarczać zawartość naszej strony internetowej, serwis korzysta z tzw. bibliotek JavaScript. W tym procesie odpowiednie pliki są ładowane z serwera CDN, o ile nie są już dostępne w pamięci podręcznej przeglądarki z powodu wizyty na innej stronie internetowej. W przypadku połączenia z serwerem CDN rejestrowany jest adres IP użytkownika. Nie można wykluczyć, że połączenie jest nawiązywane z serwerem znajdującym się poza UE.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 litr. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na przyspieszeniu czasu ładowania naszej strony internetowej i jej optymalizacji.

Aby całkowicie uniemożliwić wykonywanie kodu Java Script jQuery, można zainstalować tak zwany bloker Java Script, taki jak np. noscript.net lub ghostery.com. Jeśli jednak użytkownik uniemożliwi lub ograniczy wykonywanie kodu JavaScript, z przyczyn technicznych może to oznaczać, że nie wszystkie treści i funkcje naszej witryny internetowej będą dostępne.

YouTube

W naszej witrynie korzystamy z serwisu YouTube. Jest to portal wideo firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej “YouTube”.

Korzystamy z serwisu YouTube w połączeniu z funkcją “Rozszerzony tryb prywatności”, aby móc wyświetlać użytkownikowi filmy. W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. a RODO. Podstawą prawną może być również art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej strony internetowej. Według YouTube funkcja “rozszerzonego trybu ochrony danych” oznacza, że dane opisane bardziej szczegółowo poniżej są przesyłane na serwer YouTube tylko wtedy, gdy użytkownik faktycznie uruchamia film.

Bez tej “wzmocnionej ochrony danych” połączenie z serwerem YouTube w USA jest nawiązywane natychmiast po wywołaniu jednej z naszych stron internetowych, na której osadzony jest film z YouTube.

Połączenie to jest konieczne, aby móc wyświetlać odpowiednie wideo na naszej stronie internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W tym celu YouTube będzie co najmniej rejestrować i przetwarzać adres IP użytkownika, datę i godzinę oraz odwiedzaną stronę internetową. Ponadto nawiązywane jest połączenie z siecią reklamową Google “DoubleClick”.

Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany do YouTube, YouTube przypisze informacje o połączeniu do jego konta YouTube. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z YouTube przed odwiedzeniem naszej witryny lub wprowadzić odpowiednie ustawienia na swoim koncie użytkownika YouTube.

W celu zapewnienia funkcjonalności i analizy zachowań użytkowników YouTube trwale przechowuje pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na takie przetwarzanie, ma możliwość uniemożliwienia przechowywania plików cookie za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć powyżej w sekcji “Pliki cookie”.

Google zapewnia dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także praw i opcji ochrony w tym zakresie w polityce prywatności opublikowanej pod adresem

https://policies.google.com/privacy

informacje o ochronie danych dostępne na stronie internetowej.

Korzystanie z PayPal jako metody płatności

Jeśli użytkownik zdecyduje się na płatność za pośrednictwem dostawcy usług płatności online PayPal podczas procesu składania zamówienia, jego dane kontaktowe zostaną przesłane do PayPal w ramach procesu składania zamówienia. PayPal jest ofertą PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal pełni funkcję dostawcy usług płatności online, a także powiernika i oferuje usługi ochrony kupujących.

Dane osobowe przekazywane firmie PayPal to głównie imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres IP, adres e-mail lub inne dane wymagane do przetwarzania zamówienia, a także dane związane z zamówieniem, takie jak liczba pozycji, numer pozycji, kwota faktury i procent podatku, informacje rozliczeniowe itp.
Transmisja ta jest niezbędna do przetworzenia zamówienia za pomocą wybranej przez użytkownika metody płatności, w szczególności w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika, zarządzania płatnościami i relacjami z klientem. W związku z tym przesyłanie danych użytkownika do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b RODO.

Należy jednak pamiętać, że firma PayPal może również przekazywać dane osobowe usługodawcom, podwykonawcom lub innym firmom powiązanym, jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z zamówienia Użytkownika lub jeśli dane osobowe mają być przetwarzane w jego imieniu.

W zależności od metody płatności wybranej przez PayPal, np. faktura lub polecenie zapłaty, dane osobowe przesłane do PayPal zostaną przekazane przez PayPal agencjom kredytowym. Transmisja ta służy sprawdzeniu tożsamości i zdolności kredytowej użytkownika w związku ze złożonym przez niego zamówieniem. Aby dowiedzieć się, które agencje kredytowe są zaangażowane i jakie dane są generalnie gromadzone, przetwarzane, przechowywane i przekazywane przez PayPal, zapoznaj się z polityką prywatności PayPal pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Korzystanie z Mollie jako dostawcy usług płatniczych

Kontroler ma zintegrowane komponenty Mollie na tej stronie. Jako instytucja finansowa, Mollie przetwarza duże ilości danych pochodzących od klientów i konsumentów, którzy korzystają z usług Mollie w celu cyfrowego zakupu produktów lub usług klienta. Zarówno ten klient, jak i konsument są dla Mollie bezcenni. Dlatego bardzo ważne jest, aby Mollie zapewniała staranne i bezpieczne przetwarzanie danych klientów i konsumentów, w szczególności danych osobowych.

Spółką operacyjną Mollie jest Mollie B.V. – Keizersgracht 313 – 1016 EE Amsterdam – Holandia – Telefon: +493022409020 – E-mail: info@ mollie.com

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze “kartę kredytową” lub “przelew bankowy” jako opcję płatności podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do Mollie. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności.

Mollie przetwarza Twoje dane, gdy korzystasz z usług Mollie i/lub sam przekazujesz te dane Mollie. Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych przetwarzanych przez Mollie w zależności od usługi, z której korzystasz. Gdy korzystasz z usług Mollie jako (płacący) konsument, przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • Dane dotyczące płatności (na przykład numer konta bankowego lub numer karty kredytowej),
 • Adres IP użytkownika
 • Przeglądarka internetowa i typ urządzenia
 • W niektórych przypadkach imię i nazwisko
 • W niektórych przypadkach dane adresowe
 • W niektórych przypadkach informacje o zakupionym produkcie lub usłudze.
 • Inne dane osobowe, które użytkownik aktywnie przekazuje, na przykład korespondencyjnie lub telefonicznie.

Mollie będzie przechowywać dane osobowe użytkownika nie dłużej niż do końca okresu przewidzianego przez prawo lub, jeśli taki okres nie jest przewidziany przez prawo, nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których uzyskaliśmy dane osobowe użytkownika. W każdym przypadku, w odniesieniu do danych osobowych, które Mollie otrzymuje w związku z oceną wniosku użytkownika, utworzeniem i wykonaniem umowy oraz przetwarzaniem płatności, oznacza to, że Mollie nie będzie przechowywać danych osobowych użytkownika przez okres dłuższy niż pięć lat po odrzuceniu wniosku lub rozwiązaniu umowy.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Mollie, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, chyba że Mollie nie może na to zezwolić ze względu na wymogi prawne. Żądanie dostępu, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia można przesłać na adres info@mollie.com. W tym kontekście Mollie chciałaby z wyprzedzeniem ustalić, czy wniosek ten rzeczywiście pochodzi od użytkownika. W związku z tym Mollie prosi o dołączenie do wniosku kopii dowodu tożsamości. Mollie odpowie na wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale w każdym przypadku w ciągu czternastu dni roboczych.

Mollie jest administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679. Jako instytucja finansowa, Mollie zajmuje takie stanowisko z następujących powodów:

Mollie określa, które dane osobowe muszą być przetwarzane w celu prawidłowej realizacji płatności.

Mollie określa inne cele, dla których dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile cele te są zgodne z celem, dla którego Mollie otrzymała dane osobowe.

Mollie musi przestrzegać obowiązujących ją przepisów prawa, na przykład przepisów opartych na holenderskiej ustawie o nadzorze finansowym (Wet op het financieel toezicht – Wft), holenderskiej ustawie o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wwft) oraz holenderskim kodeksie cywilnym (Burgerlijk Wetboek – BW).

Mollie ustanowiła własne ogólne warunki, które mają zastosowanie bezpośrednio do klientów i konsumentów.

Mollie zarejestrowała przetwarzanie danych w Holenderskim Urzędzie Ochrony Danych pod numerem 1449126.

Z pełną polityką prywatności Mollie można zapoznać się na stronie https://www.mollie.com/de/privacy.

MailChimp – Newsletter

Oferujemy możliwość zarejestrowania się do naszego bezpłatnego newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Do wysyłania newsletterów używamy MailChimp, usługi The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, zwanej dalej “The Rocket Science Group”.

Ponadto The Rocket Science Group oferuje

http://mailchimp.com/legal/privacy/

w celu uzyskania dalszych informacji na temat ochrony danych.

Jeśli użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania naszego newslettera, dane wymagane podczas procesu rejestracji, takie jak adres e-mail oraz, opcjonalnie, imię i nazwisko oraz adres, będą przetwarzane przez The Rocket Science Group. Ponadto przechowywany jest adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji. W trakcie dalszego procesu rejestracji uzyskana zostanie zgoda użytkownika na wysyłanie biuletynu, jego treść zostanie szczegółowo opisana, a użytkownik odniesie się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Newsletter wysyłany następnie przez The Rocket Science Group zawiera również tak zwany piksel śledzący, zwany również “sygnałem nawigacyjnym”. Za pomocą tego piksela śledzącego możemy ocenić, czy i kiedy użytkownik przeczytał nasz biuletyn oraz czy skorzystał z linków zawartych w biuletynie. Oprócz dalszych danych technicznych, takich jak dane systemu EDP i adres IP, dane przetwarzane w procesie są przechowywane, abyśmy mogli zoptymalizować naszą ofertę biuletynu i odpowiedzieć na życzenia czytelników. Dane te są zatem wykorzystywane do podnoszenia jakości i atrakcyjności naszej oferty newsletterów.

Podstawą prawną wysyłki newslettera i analizy jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby to zrobić, wystarczy poinformować nas o rezygnacji lub kliknąć łącze rezygnacji z subskrypcji zawarte w każdym biuletynie.

Kontakt WhatsApp

W celu skontaktowania się z klientem dostawca umożliwia kontakt z klientem między innymi za pośrednictwem komunikatora WhatsApp. WhatsApp jest usługą WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwaną dalej WhatsApp, spółką zależną Facebooka.

Poprzez komunikację użytkownika z dostawcą za pośrednictwem WhatsApp, zarówno dostawca, jak i WhatsApp otrzymują numer telefonu komórkowego użytkownika oraz informację, że użytkownik skontaktował się z dostawcą.

Powyższe dane będą również przekazywane przez WhatsApp na serwery Facebooka w USA i przetwarzane przez WhatsApp i Facebook zgodnie z Polityką prywatności WhatsApp, która obejmuje również przetwarzanie do własnych celów, takich jak ulepszanie usługi WhatsApp.

_____________________

Jednak według organów regulacyjnych USA nie mają obecnie odpowiedniego poziomu ochrony danych. Istnieją jednak tak zwane standardowe klauzule umowne:

https://faq.whatsapp.com/general/about-standard-contractual-clauses

Są to jednak umowy prawa prywatnego i dlatego nie mają bezpośredniego wpływu na możliwości dostępu władz w USA.

_____________________

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania tych danych przez WhatsApp i Facebook, a także powiązanych praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp:

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Podstawą prawną tego przetwarzania i przekazywania danych do WhatsApp jest art. 6 ust. 1 S. 1 b. DSGVO, o ile kontakt dotyczy istniejącego stosunku umownego lub służy zainicjowaniu takiego stosunku umownego. Jeśli kontakt nie jest nawiązywany na podstawie wyżej wymienionych celów, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. f RODO. Uzasadnionym interesem dostawcy jest poprawa jakości usług.

Przykładowe oświadczenie o ochronie danych kancelarii prawnej Weiß & Partner oraz późniejsze, indywidualne zmiany i uzupełnienia.

Status: styczeń 2024 r.