Polityka anulowania i wzór formularza anulowania dla konsumentów

Uwaga

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione).

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów zawieranych na odległość, których przedmiotem jest dostawa spersonalizowanych produktów, które nie są prefabrykowane i w przypadku których decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub decyzja konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Polityka anulowania

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatnich towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy przesłać nam

telefon-mieten.de
Guido Leifhelm
Schrievers Brede 29
DE - 59269 Beckum
Niemcy

E-mail: halo@telefon-mieten.de
Telefon komórkowy: +49 151 1761 3688

za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listu lub wiadomości e-mail wysłanej pocztą) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza anulowania, który nie jest obowiązkowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia zezwolenia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez użytkownika, mamy obowiązek zwrócić użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że użytkownik wybrał rodzaj dostawy inny niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy przez użytkownika. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z użytkownikiem inaczej; w żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony opłatą za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że zwrócił towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym powiadomił nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem czternastodniowego okresu.

Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Towary muszą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym i, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Użytkownik musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

Przykładowy formularz anulowania

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz).

- An

telefon-mieten.de
Guido Leifhelm
Schrievers Brede 29
DE - 59269 Beckum
Niemcy

E-mail: halo@telefon-mieten.de
Telefon komórkowy: +49 151 1761 3688

- Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

- Data

______________

(*) Niepotrzebne skreślić.