Ogólne warunki handlowe

Treść
A. Wynajem telefonów retro z funkcją nagrywania głosu na potrzeby wydarzeń
B. Późniejsze przetwarzanie nagrań głosowych

A. Wynajem telefonów retro z funkcją nagrywania głosu na potrzeby wydarzeń

1. zakres zastosowania

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej “OWH”) mają wyłączne zastosowanie do wszystkich umów wynajmu audiobooków (telefonów retro z funkcją nagrywania głosu) oraz akcesoriów pomiędzy nami (telefon-mieten.de / Leifhelm Medien), zwanym dalej “Wynajmującym”, z siedzibą w DE – 59269 Beckum, a klientem, zwanym dalej “Najemcą”. Są one akceptowane przez najemcę poprzez złożenie zamówienia lub potwierdzenie oferty. OWH są dostępne na naszej stronie internetowej pod linkiem https://telefon-mieten.de/pl/ogolne-warunki-handlowe, można je wydrukować lub zapisać na komputerze.

Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające przepisy najemców nie mają zastosowania. Stają się one częścią umowy tylko wtedy, gdy Wynajmujący wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie. Indywidualne umowy pomiędzy wynajmującym a najemcą zawsze mają pierwszeństwo.

Najemcami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub prawne. OWH mają zastosowanie zarówno do konsumentów, jak i firm.

2. przedmiot najmu

2.1 Dźwiękowe księgi gości (telefony retro z funkcją nagrywania głosu) w różnych wersjach na imprezy prywatne i komercyjne, w tym akcesoria. Należy pamiętać, że wykończenia i kolory mogą różnić się od przedstawionych na stronie internetowej.

2.2 Najemca udostępni sprzęt nagrywający i akcesoria swoim gościom bezpłatnie na czas trwania wydarzenia. Wypożyczalnia umożliwia odwiedzającym wydarzenie nagrywanie wiadomości głosowych.

3 Oferta i zawarcie umowy

Umowa jest zawierana wyłącznie na podstawie pisemnego potwierdzenia od wynajmującego. Charakter i zakres świadczenia są określone w potwierdzeniu zamówienia i załącznikach do niego, o ile zostały one wskazane w potwierdzeniu zamówienia. Odstępstwo od uzgodnionego świadczenia jest dopuszczalne, jeżeli jest to konieczne lub celowe dla realizacji umowy i nie wiąże się z tym istotna zmiana świadczenia, w szczególności jego obniżenie. Użytkownik przelewa całość kosztów na nasze konto po otrzymaniu naszej faktury (zapewnienie wybranej daty). W przypadku płatności kartą kredytową lub za pośrednictwem innych dostawców płatności online fakturowanie odbywa się automatycznie. Zostanie on wysłany na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Data rezerwacji zostanie ostatecznie zarezerwowana dopiero po otrzymaniu kwoty. Podwyżka czynszu w trakcie umownego okresu najmu jest wykluczona. Najemca jest związany złożonym zamówieniem przez okres dwóch tygodni od jego złożenia. Po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez wynajmującego, zastosowanie mają przepisy niniejszych OWH.

4. przekazanie przedmiotu najmu

4.1 Przedmiot najmu zostanie odebrany przez Najemcę z siedziby Wynajmującego na jego koszt lub wysłany do Najemcy przez partnera spedycyjnego na uzgodniony adres dostawy. Najemca zobowiązany jest zapewnić odbiór przedmiotu najmu w miejscu dostawy. Opóźnienia lub opóźnienia w odbiorze wynikające z braku akceptacji będą ponoszone przez najemcę.

4.2 Wynajmujący przekaże Najemcy wynajętą nieruchomość w stanie nadającym się do użytku zgodnie z umową. Przed wysyłką przedmiot najmu zostanie sprawdzony przez wynajmującego pod kątem funkcjonalności i kompletności.

4.3 Najemca jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania transportowego pod kątem integralności w momencie dostawy przez partnera spedycyjnego i do odnotowania wszelkich uszkodzeń na piśmie przez dostawcę.

4.4 Jeśli Wynajmujący zauważy, że dostawa nie dotrze do Najemcy zgodnie z ustaleniami z partnerem spedycyjnym, niezwłocznie skontaktuje się z Najemcą. Jeśli czas jest jeszcze dostępny, wynajmujący może zaoferować najemcy telefon zastępczy. Jeśli nie będzie to już możliwe pod względem czasowym, najemca może bezpłatnie odstąpić od umowy i otrzyma od wynajmującego zwrot pełnej ceny najmu bez żadnych roszczeń o dalsze odszkodowanie.

4.5 Najemca musi sprawdzić, czy przedmiot najmu działa prawidłowo, uruchamiając go niezwłocznie przed rozpoczęciem planowanego użytkowania. Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia wynajmującego o wszelkich wykrytych wadach.

4.6 Jeżeli Najemca nie zgłosi wady, przedmiot najmu uznaje się za wolny od wad, chyba że wada jest wadą ukrytą, której nie można było rozpoznać podczas inspekcji. Jeśli wada ukryta ujawni się w późniejszym terminie, należy to zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie po jej wykryciu. Aby upewnić się, że nagrania nie są zakłócane przez nakładające się dźwięki, takie jak hałas lub muzyka, właściciel zaleca ustawienie dźwiękowej księgi gości w cichym miejscu. Nagrania audio, które nie są zrozumiałe, nie mogą być zatem reklamowane jako wada.

4.7 Najemca będzie zwolniony z płatności czynszu za okres, w którym sprawność wynajmowanej nieruchomości jest zawieszona. W takim przypadku wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu czynszu najemcy do pełnej kwoty, w zależności od utraty wartości, pod warunkiem, że wada została niezwłocznie zgłoszona wynajmującemu.

5. okres wynajmu

5.1 Okres wynajmu wynosi 1 dzień/1 wydarzenie i obejmuje dzień/wydarzenie zarezerwowane przez Najemcę za pośrednictwem dostarczonego przedmiotu wynajmu.

5.2 Okres wynajmu może zostać przedłużony za obopólną zgodą. Jest on jednak przedłużany tylko wtedy, gdy wynajmujący wyrazi zgodę na takie przedłużenie ze strony najemcy. Wniosek o przedłużenie musi wpłynąć do wynajmującego w odpowiednim czasie, nie później niż 1 tydzień przed okresem wynajmu, i musi zostać zatwierdzony przez wynajmującego na piśmie. Przedłużenie jest możliwe tylko pod warunkiem, że wynajmowana nieruchomość jest dostępna do dalszego wynajmu. Opłaty czynszowe wynikające z przedłużenia najmu ponosi najemca.

5.3 Nie wyraża się zgody na dalsze korzystanie z przedmiotu najmu po upływie okresu najmu.

5.4 Przedmiot najmu zostanie wysłany do Najemcy na adres wysyłki podany przez Najemcę nie później niż 1 dzień przed uzgodnionym dniem najmu.

5.5 Zwrot przedmiotu najmu nastąpi poprzez odesłanie go do siedziby Wynajmującego na koszt Najemcy lub poprzez odesłanie go za pośrednictwem firmy spedycyjnej w następnym dniu roboczym okresu najmu. W tym celu Wynajmujący załączy Najemcy opłaconą z góry etykietę zwrotną. Nieodpłatne zwroty zostaną naliczone najemcy z mocą wsteczną.

5.6 Jeżeli przedmiot najmu nie zostanie zwrócony zgodnie z umową, wynajmujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 450 zł za każdy dzień opóźnienia. Milczące przedłużenie umowy najmu zgodnie z § 545 BGB jest wykluczony. Ponadto zastosowanie ma § 546a niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) z zastrzeżeniem prawa do dochodzenia dalszych odszkodowań.

6 Wypowiedzenie/anulowanie

Umowny okres najmu biegnie od daty dostawy lub odbioru potwierdzonej na piśmie przez wynajmującego do daty końcowej określonej przez najemcę w zamówieniu. W umownym okresie wynajmu zwykłe wypowiedzenie umowy najmu jest wykluczone dla obu stron umowy. Nie ma to wpływu na prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy.

Jeśli najemca anuluje umowę zawartą z telefon-mieten.de, zostaną poniesione następujące koszty anulowania usługi:

 • Do 8 tygodni przed zarezerwowaną datą w wysokości 30%,
 • Do 6 tygodni przed zarezerwowaną datą w wysokości 50%,
 • Do 4 tygodni przed zarezerwowaną datą w wysokości 70%,
 • Do 2 tygodni przed zarezerwowaną datą w wysokości 90% całkowitej kwoty.
 • W ciągu ostatnich dwóch tygodni w całości.

Wynajmujemy komponenty elektroniczne. Pomimo intensywnej pielęgnacji i konserwacji, mogą one niespodziewanie ulec uszkodzeniu i ulec awarii.

W związku z tym zastrzegamy sobie nadzwyczajne prawo do rozwiązania umowy w przypadku awarii ważnego głównego komponentu lub jednego lub więcej podzespołów urządzenia rejestrującego rozmowy telefoniczne. W przypadku awarii jednego lub więcej komponentów urządzenia do nagrywania rozmów telefonicznych, postaramy się wymienić wadliwe części tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nie będzie to możliwe, możemy założyć “siłę wyższą” i niestety będziemy musieli odstąpić od umowy najmu (nadzwyczajne prawo do wypowiedzenia). Dotyczy to również okresu bezpośrednio przed ustaloną datą dostawy do najemcy oraz w przypadku awarii systemu w trakcie wynajmu.

W przypadku awarii systemu zwrócimy pełną kwotę wynajmu wraz z kaucją.

7. użytkowanie zgodnie z umową

7.1 Najemca zobowiązuje się traktować wynajęty przedmiot i jego akcesoria z należytą starannością oraz zwrócić je Wypożyczalni kompletne i nieuszkodzone. W przypadku szkód (pożar, kradzież, wandalizm itp.) najemca ponosi odpowiedzialność za cały okres wynajmu. Będzie on odpowiedzialny za wszelkie pogorszenie, które wykracza poza normalne zużycie podczas prawidłowego użytkowania, o ile ponosi winę w tym zakresie.

7.2 Telefony retro muszą być podłączone wyłącznie do dostarczonego banku zasilania w celu utrzymania stałego napięcia. Podłączenie do innego źródła zasilania (220 V) jest niedozwolone. Nieprawidłowe działanie telefonu spowodowane niewłaściwym podłączeniem zasilania nie może być uznane za wadę.

7.3 Najemca zobowiązuje się do starannego zapakowania przedmiotu najmu wraz z akcesoriami do dostarczonej walizki transportowej. Szkody transportowe wynikające z wadliwego opakowania lub opakowania innego niż oryginalne ponosi najemca. Jeśli oryginalne opakowanie nie nadaje się już do zwrotu, Najemca musi skontaktować się z Wypożyczalnią w sprawie dalszej procedury.

7.4 Zaleca się umieszczenie przedmiotu najmu w cichym miejscu (patrz punkt 4.6).

7.5 Szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przez Najemcę będą obciążać Najemcę.

Odszkodowanie jest następujące:

 1. Uszkodzenie/utrata telefonów skutkująca całkowitą utratą czynszu: 4.600 zł
 2. Uszkodzenia telefonów, które można naprawić: Odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości kosztów naprawy (koszty naprawy i materiałów) do max. obliczona do kwoty całkowitego niewykonania zobowiązania.
 3. Uszkodzenie/utrata walizki transportowej: 700 zł
 4. Uszkodzenie/utrata standardowego ekspozytora stojącego: 350 zł
 5. Uszkodzenie/utrata powerbanku: 230 zł
 6. Uszkodzenie/utrata piankowej wyściółki walizki transportowej: 230 zł
8. zabronione użycie

8.1 Najemcy zabrania się

 1. Wynajem lub sprzedaż przedmiotu najmu osobom trzecim
 2. Modyfikacja lub demontaż telefonu retro
 3. Otwieranie telefonu retro i ujawnianie elektroniki
 4. Umieszczanie jakichkolwiek płynów lub jedzenia obok telefonu Retro
 5. Używaj wypożyczonego urządzenia w pomieszczeniu, które nie jest chronione przed wiatrem i wpływami atmosferycznymi.
 6. Usunięcie lub zakrycie logo jest zabronione na wszystkich wypożyczonych przedmiotach dostarczonych najemcy, chyba że zostało to zatwierdzone na piśmie.

W przypadku niezgodności z 2. i/lub 3) Właściciel wnosi przeciwko najemcy oskarżenie o popełnienie przestępstwa.

9. zastrzeżenie własności

Przedmiot wynajmu pozostaje własnością telefon-mieten.de – Leifhelm Medien zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu stosunku najmu.

10. Odpowiedzialność

10.1 Roszczenie odszkodowawcze najemcy z tytułu wady wynajmowanej nieruchomości zgodnie z § 536 a ust. 1. BGB jest wyłączone. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wynajmującego w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych oraz z tytułu czynu niedozwolonego jest ograniczona do typowych i przewidywalnych szkód, chyba że Wynajmujący jest winny rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. To samo dotyczy sytuacji, gdy przedstawiciele prawni lub zastępcy leasingodawcy działają i powodują szkodę. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wynajmującego i jego przedstawiciela prawnego lub zastępcy prawnego w przypadku naruszenia zobowiązań dodatkowych jest wykluczona, chyba że Wynajmujący, jego przedstawiciel prawny lub zastępca prawny jest winny rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

10.2 Najemca nie może pociągać Wynajmującego do odpowiedzialności za własne błędy lub postępowanie osób trzecich.

11. warunki płatności

11.1 Zastosowanie mają ceny uzgodnione w umowie. O ile nie określono inaczej, ceny są cenami netto powiększonymi o obowiązujący podatek VAT. Ceny wynajmu ksiąg gości Retro Audio podane na stronie internetowej https://telefon-mieten.de są cenami brutto i dotyczą jednego wydarzenia. Wliczony podatek VAT jest wykazywany oddzielnie podczas procesu płatności i na fakturze wysyłanej przez wynajmującego. Wysyłka/zwrot wypożyczonego przedmiotu jest wolna od kosztów wysyłki.

11.2 O ile nie uzgodniono inaczej, zobowiązania płatnicze Najemcy będą wymagalne w ciągu 14 dni od potwierdzenia zamówienia / wystawienia faktury, ale nie później niż 14 dni przed dniem wynajmu i będą wpłacane na konto wskazane przez Wynajmującego.

11.3 Po upływie 14-dniowego terminu płatności Najemca popada w zwłokę bez konieczności otrzymania wyraźnego upomnienia. Od początku zwłoki najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody spowodowanej zwłoką (np. koszty upomnień, koszty prawne), a także do zapłaty odsetek za zwłokę.

11.4 Cena najmu opiera się na cenie uzgodnionej w umowie i jest płatna niezależnie od tego, czy przedmiot najmu był faktycznie używany. Wcześniejszy zwrot przedmiotu najmu nie powoduje obniżenia ceny najmu.

12. ochrona danych

Zastosowanie mają przepisy o ochronie danych osobowych, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej https://telefon-mieten.de/datenschutzerklaerung/.

13. postanowienia końcowe

13.1 Wyłączne zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec.

13.2 Jeżeli poszczególne postanowienia są nieważne lub niewykonalne lub staną się nieważne lub niewykonalne po zawarciu umowy, ważność pozostałej części umowy pozostaje nienaruszona. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, którego skutki będą jak najbardziej zbliżone do celu gospodarczego, do którego dążyły umawiające się strony za pomocą nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy umowa okaże się niekompletna.

B. Późniejsze przetwarzanie nagrań głosowych

1. przetwarzanie końcowe

 1. Używamy różnych filtrów audio, aby jak najlepiej zapobiegać szumom lub wyrównać głośność nagrań.
 2. Usuwamy nagrania audio, które nie zawierają żadnych wiadomości głosowych.
 3. Edytujemy poszczególne nagrania w ogólną kompozycję, która zawiera dalsze dźwięki i komunikaty.
 4. Konwertujemy poszczególne nagrania i całą kompozycję do formatu MP3, aby zapewnić jak największą kompatybilność.
 5. Konwertujemy poszczególne nagrania do formatu MP4, abyś miał łatwą opcję udostępniania wiadomości, jeśli chcesz.
 6. Dalsze usługi obejmują, oprócz nagrywania telefonów z wcześniej nagranymi ogłoszeniami na taśmie przez najemcę, wysyłanie i późniejsze przetwarzanie nagranych ogłoszeń, w szczególności dostarczanie tych nagrań za pośrednictwem cyfrowego łącza do pobierania.
 7. Na życzenie najemcy (pod warunkiem złożenia zamówienia na stronie internetowej) dostarczymy również dane cyfrowe na innych nośnikach danych, takich jak pamięć USB, płyta audio CD, karta micro SD (tylko w połączeniu z mini głośnikiem) lub płyta winylowa.
2. zastosowanie referencyjne

2.1 W przypadku wydarzeń firmowych lub innych wydarzeń w celach biznesowych, jesteśmy uprawnieni do używania nazwy i logo firmy najemcy w celach reklamowych jako odniesienia, np. w celach reklamowych. na naszej stronie internetowej i/lub w naszych mediach społecznościowych lub w kontekście indywidualnych prezentacji.

Status: listopad 2023 r.